Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi';nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığı günlerde başlayan ayaklanmaların Meclis’in açılmasına engel olmaması için olağanüstü gayret sarf edilmişti. Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp, Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara';ya yaklaşacak kadar genişleyen isyan dalgaları, Meclis’i bir an evvel açıp İstiklal Savaşı’nı bu çatı altında toplamak isteyen Millî Mücadelecilerin endişelerini daha da artırmıştı. Bundan sonrasını Atatürk’ten nakledelim: (Nutuk’tan)

Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara';da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek olaylar karşısında bırakmamak ve böyle durumların ortaya çıkmasıyla Meclis’in toplanamaması gibi uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini, düşünüyordum. Bunun için Meclis';in açılmasında acele ediyordum. Nihayet, gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek Meclis';in, Nisanın 23'; üncü Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine, 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olmak bakımından aynen bilgilerinize sunmayı yerinde buluyorum. 

Ankara';ya acele yazı gönderilmesi Ankara, 21.4.1920 

Kolordulara (14'; üncü Kolordu Komutan Vekilliğine), 61';inci Tümen komutanlığına, Refet Beyefendi';ye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Hey';etlerine, Belediye Başkanlıklarına

1- Tanrının lütfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2 - Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi';nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur';an';ın ve namazın nurlarındanda feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şerîf';ten başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı';nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır. 


3 - Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretleri';nin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerîf’in son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4 - Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerîfler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz, Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişah’ımızın, din ve devletimizin vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerîf okunacaktır. 

5 - Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, sür';atle en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. 

6 - Yüce Tanrı';dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur. 

Hey';et-i Temsiliye adına 

                                                                                                                                  Mustafa Kemal 

Mustafa Kemal Atatürk, 22 Nisan 1920 tarihinde de şu küçük tebliği yayımladı : 

Dakika geciktirilmeyecektir. 22.4.1920 

Bütün Valiliklerle, Müstakil Sancaklara, Kolordulara, Nazilli';de Albay Refet Beyefendi';ye. Bursa';da 20, nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri';ne, Bursa';da 56'; ıncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi’ye, Balıkesir’de 61’inci Tümen Komutanı Albay Kâzım Beyefendi’ye,
Tanrı’nın lütfuyla Nisa';nın 23'; üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askerî ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek mercinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur. 

Hey';et-i Temsiliye adına
Mustafa Kemal

TBMM Genel Kurulu';nda TBMM Başkanlık Seçimi Yapıldı

TBMM Genel Kurulu 12 Temmuz 2018’de topldı ve Parlamento’nun 28. Başkanlık seçimi gerçekleşti. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) arandı. TBMM başkanlık seçimi üçüncü turda tamamlandı ve TBMM';nin yeni başkanı 335 oy alan Binali Yıldırım oldu.

TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00';te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak. Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu’nun 16 Temmuz Pazartesi günkü birleşiminde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak ve en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

İstiklal Savaşı şartları olmasa da bu şartları zorlayan küresel güçlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanını Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı ve TBMM’nin yeni üyelerini ve Başkanı’nı kutluyoruz. Türkiye’nin en zor günlerinde ağır bir yükü omuzlayan devlet büyüklerimiz sayesinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve TBMM sonsuza kadar yaşayacaktır.