Okul spor kulüpleri Türkiye geneline örnek gösterildi
Tarih:5/24/2019
 Nizip ilçesinde düzenlenen törende ö?rencilere seslenen Vali Gül, okul spor kulüplerinin Gaziantep’te
yaygynla?tyryldy?yny ve tüm Türkiye’ye örnek gösterildi?ini aktardy.
Çok sayyda ö?rencinin katyldy?y törende Spor ?ehri Gaziantep projesinin
önemine de?inen Vali Gül, “Amacymyz ö?rencilerimizin akademik ba?arylarynyn
yanynda sportif anlamda da yeteneklerini ortaya çykararak bu yeteneklerini
geli?tirmesi. Her bir ö?rencimizin mutlaka bir spor dalyyla ilgilenmesi ve mümkünse
bunlaryn içerisinde yüzde yirmilik kesimin lisansly olarak spor yapmalaryny istiyoruz.
Tabi bunu yaparken de altyapynyn da güçlendirilmesi lazym. Hem kullanylacak
malzemeler anlamynda hem spor alanlary hem de di?er fiziki eksiklikleri gidermek
gerekiyor” dedi.
Vali Gül, “?u an hem Büyük?ehir Belediyesi hem ilçe belediyelerinin gerek
kapaly havuz, gerek spor salonu olarak bu sene içerisinde yapacaklary projeleri var.
Bunun dy?ynda da okullarymyzyn mevcut kapasitelerinin daha iyi kullanylmasy için
çaly?malarymyz devam ediyor. Malzeme eksiklikleri ile ilgili belediyelerimizle birlikte
kaymakamly?ymyz, bizler belirli bir takvim içerisinde bu eksiklikleri gidermeye
çaly?yyoruz. Kysa sürede de tamamy giderilmi? olacak” diye konu?tu.
Nizip’in ba?arysy üzerine de de?erlendirmelerde bulunan Vali Gül, “Nizip’teki
ö?retmenlerimizi, ö?rencilerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi tebrik ediyorum. Takip
etti?imiz ilçeler arasynda en ba?aryly ilçelerin ba?ynda Nizip geliyor. Burada sizlerin
katkysy, eme?i çok önemli. Özellikle kaymakamymyz ve belediye ba?kanymyza okul
spor kulüplerini sahiplendikleri için te?ekkür ediyorum” ifadelerini kullandy.
Okul Spor Kulüplerinin Türkiye’ye örnek gösterildi?inin de altyny çizen Vali Gül,
“Bir ay önce Milli E?itim Bakanly?ymyz ile Gençlik ve Spor Bakanly?ymyz arasynda bir
protokol imzalandy. Türkiye’nin her tarafynda okul spor kulüplerini mahalleye de hitap
edecek ?ekilde yaygynla?masy kapsamynda protokol yaparak projeyi önerdiler. Bu
açydan da üzerimizdeki yük bir kez daha a?yrla?ty. Yn?allah gelecek sene daha iyisini
yapaca?yz. Sizlerin ba?arylary katlanarak daha da artacak. Beden E?itimi ö?retmenleri
ba?ta olmak üzere organizasyonda eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum”
?eklinde konu?tu.
Vali Gül ve protokol üyeleri daha sonra müsabakalarda dereceye giren
ö?rencilere ödüllerini verdi.