Yanynyzdayyz!
Tarih:5/22/2019

 

BÜYÜK GÖREV DÜ?ÜYOR

 

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin ülkemizde önemli bir yere sahip oldu?unu hatyrlatan Gül, “Ö?retmenlerimizle dönem dönem bir araya gelerek her okulumuzu yerinde ziyaret ediyoruz. Amacymyz sorunlary yerinde görmek ve çözüm üretmektir. Gençlerimizi gelecek ku?aklara en iyi ?ekilde hazyrlamalyyyz. Bunun için de sizlere büyük görev dü?üyor. Bizler de sizden gelecek olan taleplere her zaman açy?yz ve yapylmasy elzem konularda her zaman yanynyzdayyz. Gaziantep’in e?itimde en önde olmasyny arzuluyor, bunun için çaba sarf ediyoruz” dedi. 

 

KALYFYYELY ELEMAN YETY?TYRYYORUZ

 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Ba?kany Cengiz ?im?ek ise nazik ziyaretleri için Vali Gül’e te?ekkür ederek sanayicilerin beklentileri do?rultusunda kalifiye eleman yeti?tirmek ve bu soruna çözüm bulmak hedefiyle böylesi bir merkezi hayata geçirdiklerini söyledi. Ziyaretin ardyndan Vali Gül, okul ö?retmenleri ve idarecilerle hatyra foto?rafy çektirdi.  ÜMYT OKUKCU