Krizin ilacy Gaziantep!
Tarih:5/22/2019

Türkiye Y? Bankasy Genel Müdürü Adnan Bali’nin katylymy ile gerçekle?tirilen geleneksel iftar yeme?inde Gaziantep’in sanayici ve i? adamlary ile Y? Bankasy yönetici ve çaly?anlary bulu?tu.

 

Y? DÜNYASI, Y? BANKASI’NIN YEME?YNDE BULU?TU

 

Türkiye Y? Bankasy’nyn Teymur Continental Hotel’de düzenledi?i iftar yeme?ine Türkiye Y? Bankasy Genel Müdürü Adnan Bali, Gaziantep Bölge Müdürlü?ü ve ?ube yöneticileriyle çaly?anlary ve mü?terilerinin yany syra Gaziantep Sanayi Odasy Ba?kany Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odasy Ba?kany Tuncay Yyldyrym, Ticaret Odasy Meclis Ba?kany Hilmi Teymur, OSB Yönetim Kurulu Ba?kany Cengiz ?im?ek, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Ba?kany Selim Acar, Kadoo?lu Holding Onursal Ba?kany Cemal Kadoo?lu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Ba?kany Erhan Özmen, TYM Haly Sektör Kurulu Ba?kany Selahattin Kaplan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Ba?kany Mustafa Topçuo?lu, Muta? Haly Yönetim Kurulu Ba?kany Hüseyin Uluta?, GAYB Koordinatör Ba?kany Ahmet Fikret Kileci, Güneydo?u Anadolu Hububat Bakliyat Ya?ly Tohumlar ve Mamulleri Yhracatçylary Birli?i Ba?kany Mahsum Altunkaya, Volkan Grup Yönetim Kurulu Ba?kany Bilal Çeker, Uslu Group Yönetim Kurulu Ba?kan Yardymcysy Bülent Uslu, Be?ler Makarna Yönetim Kurulu Ba?kany Mustafa Çakmak, ile i? dünyasynyn tanydyk isimleri de katyldy.

 

GAZYANTEP YLMEK YLMEK DOKUYARAK BU Y?Y YAPIYOR

 

Yftarda konu?an Türkiye Y? Bankasy Genel Müdürü Adnan Bali, “Gaziantep’te bulunmaktan dolayy çok memnunum. Bu memleketin evlady olmaktan daima gururluyum. Çok büyük faydasyny deste?ini gördüm. Bu memlekette yeti?mi? olmayy, hayata çok önemli bir ba?langyç olarak görüyorum. Tarihi ile kültürü ile çok özel bir kent. Milli gelir bakymyndan nüfusu itibari ile 9. il. Türkiye’deki lokomotif vilayetlerimizden birisi. Yhracatta 6. il. Verilere göre Ankara’yy da geçmi?. Gaziantep ince ince i?leyerek, ilmek ilmek dokuyarak bu i?i yapyyor.

 

TÜRKYYE’NYN RAKAMLARINI YUKARIYA ÇEKEN BYR KENT

 

Türkiye genelinde sanayi sektörünün toplam gelirlerini aldy?y pay Türkiye ortalamasynda yüzde 33 civaryndayken Gaziantep’te yüzde 47’nin üzerinde. Gaziantep olumlu yönde Türkiye’nin rakamlaryny yukaryya çeken bir kent. Bu kadar göç aldy, çok farkly dokular eklendi kente ama ba?ka kentlerde gördü?ümüz problemleri ya?amady. Gaziantepliler yarattyklary i? ile ekmek ile bu zorlu süreçleri yönetebildiler. Tekstilde, gydada kauçukta, plastikte sektörel anlamla kar?yly?yny buluyor. Gaziantep moral veren bir ?ehir. 

 

KRYZYN YLACI YHRACAT OLACAKTIR

 

Gaziantep’te bulunmak problemleri a?aca?ymyza dair bütün i?aretleri size veriyor. Krizin ilacy ihracat, döviz kazandyrycy faaliyetler olacaktyr. Üretim olacaktyr. Bunlaryn hepsi Gaziantep’te var. Türkiye bu i?in içinden çykacaksa Gaziantep modeli ile çykacaktyr. Üretecek ve dy?aryya satacak. Döviz kurlary olumsuz etkiler yapyyor olsa da bir taraftan da çaly?an üreten, satabilen pazaryny çe?itlendiren Gaziantep gibi imkanlar yaratyyor. Biz Y? Bankasy olarak bu kente olan taahhüdümüze daima sahip çyktyk.

 

YTYBAR YÇYN 

ÇALI?AN BYR BANKAYIZ

 

Gaziantep’te 24 ?ube var, en fazla ?ubesi olan bir kamu bankasy ile birlikte biz birinci durumdayyz. Verdi?imiz krediler toplady?ymyz mevduatyn 3 katy civarynda. Bu 8. 1 milyar kredinin de 7 milyar lirasy ticaret ile ilgilidir. Y?in içine sykyntylar girdi?i zaman sadece rakamlar de?il bunlary nasyl yönetti?iniz önemli. Daha fazla kar için de?il daha fazla itibar için çaly?an bir bankayyz. Kar biriktirmek kolaydyr hayatta ama itibar biriktirmek öyle de?il.

Y? Bankasy olarak bizi ortaya çykan sorunlary çözmek konusunda her zaman öncü, yapycy olduk. Son dönem ekonomi ile ilgili olarak uygulanan bir takym tedbirler yapylan i?lemler açysyndan bakyldy?ynda serbest piyasanyn gereklerinin dy?ynda olabilecek uygulamalar nedeni ile Y? Bankasy’nyn gerek fiyatlamalary gerek uygulamalary sanki pahaly, sanki bu ko?ullaryn gerektirdi?i kadar yapycy de?ilmi? gibi gelebilir. Gerçekçi, samimi, sürdürebilirli?i olan yapty?ymyzdyr.  Bunun dy?yndaki uygulamalaryn i?levsiz veya bir faydasy olmayan i?ler de?il kanaatinde de?ilim ama bunlar geçici tedbirler olabilir, daimi olamaz. Bizim için esas olan sürdürülebilirliktir. Muslu?un sürekli akmasyny sa?layabilmektir. Bunu sa?lady?ymyz ölçüde i?imizi iyi yapmy? oluruz.

 

Y? BANKASI 

NYYETLY HATA YAPMAZ

 

25 bin ki?inin çaly?ty?y, bin 300’ün üzerinde ?ubesi bulunan bir bankadan bahsediyoruz. Bütün iyi niyetimize, çabalarymyza ra?men her vakaya, her özneye ayny oranda ula?amamy? da olabiliriz. Hata yapmak herkese mahsustur, mümkündür. Daha önemlisi yapty?y hatalary düzeltebilme yetene?inizdir. Y? Bankasy niyetli hata yapmaz. Bu ülke için, bu ülkeye de?er katan insanlary için çaly?mamyz gerekti?i bilincindeyiz. Y? hayatyndan ö?rendi?im bir ?ey varsa oda ‘sadece kendini yontmakla bir yere varylamayaca?ydyr’. Hep muhataplaryny gözeteceksin, onun do?rusunu da gözeteceksin. Önce kendi vicdanynda gözeteceksin. Geli?tireceksin ki geli?esin. Büyüteceksin ki büyüyesin. Güveneceksin ki güvenilesin biz bu anlayy?la çaly?yyoruz ve çaly?maya da devam edece?iz.

 

KEFALETYMYZY, YMZAMIZI, KOYMAKTAN ÇEKYNMEYECE?YZ

 

Bankalaryn kredi musluklary ile ilgili sykyntylardan ?ikayet ederken biz muhataplarymyza ödemelerde esnek olmayan bir tutum benimsemeyece?iz. Ya da bankalaryn faizleri fahi?, yüksek derken olmayacak vade farklary uygulamayacaksyn. Bankalardan kötü günde destek beklerken kefaletimizi, imzamyzy, koymaktan çekinmeyece?iz. Bir kysym firmalar ‘biz prensip olarak vermiyoruz’ diyorlar. Ben de ‘dosyanyn altyna imamy atmamy istiyorsunuz ama siz imza atmyyorsunuz’ diyorum. Hangi taahhütle yapaca?yz? Onun için hep berber birbirimizin do?rusunu gözeterek, feragati bilerek hareket edece?iz. Ba?ka türlü bu zorluklar a?ylamayacaktyr. Bu kent üretimi ile ihracatyyla hepsinden önemli i? ahlaky ile bu zorluklary a?mada örnek olu?turmaya devam edecektir. Serbest piyasa berekettir. Ne kadar kontrol yaparsynyz o kadar kysytlamadyr, o kadar darlyktyr. Onun için serbest piyasanyn dinamiklerinin kurallary içerisinde olaca?yz. Ülkemizin piyasalaryna destek verecek ?ekilde çaly?aca?yz. Yurt dy?yna kaynak çykarmak belki de bereketsizli?in temeli budur. Sadece kendimizi de?il memleketimizi bütün vatanda?larymyzy dü?ünerek çaly?aca?yz. Y? yapma ortamyny iyile?tirmek konusunda almamyz gereken tedbirlerin tamamyny almalyyyz. Türkiye’nin aldy?y çok olumlu ciddi mesafeler var. Dünya ülkelerinde 70. syrlardan 40. syralara geldik ama yetmez. Daha iyi noktalara gelece?iz. Y? Bankasy olarak i? dünyasynyn yanynda olaca?yz. Daima ta?yn altyna elimizi koyaca?yz” dedi.

ÇETYN KARABIYIK