Seyido?lu lezzetleri dünyayy saryyor
Tarih:5/22/2019

Kendi pazaryndaki lider markalardan olan Seyido?lu, yurt dy?ynda da aranan bir marka haline geldi. Seyido?lu Gyda Yönetim Kurulu Ba?kany Necati Göksu, Seyido?lu’nun kurulu?undan bugüne kadar sürede geçirdi?i a?amalary ve gelecekle ilgili yatyrymlary anlatty. 

 

Seyido?lu Gyda’yy dünden bugüne 

anlatyr mysynyz?

Seyido?lu Helva Reçel Grubu, 1993 yylynda kuruldu. Ylk ba?larda kayynpederi Rahmetli Habe? Seyido?lu ile birlikte çaly?yrken 1990’ly yyllarda kendi yolumu ayyrarak helva reçel grubunu kurdum. Daha sonra Hadymköydeki fabrikamyza ta?ynarak Osmanly lezzetleri olan helva reçel tahin pekmez lokum gibi gydalary üretmeye ba?ladyk. Ürünlerimizi halka daha iyi tanytmak ve markamyzyn ürünlerine daha ula?ylbilir hale getirmek için perakende saty? noktalarynyn dy?ynda konsept ma?azalar açamaya ba?ladyk.

 

Üretim kapasitenizi ve 

ürün gruplarynyzy anlatyr mysynyz?

Seyido?lu helva reçel grubu olarak günde ortalama 300 ton üretim kapasitesine sahibiz. A?yrlykly olarak helva, reçel, tahin, fyndyk kremasy, pekmez ve baklava üretimi yapmaktayyz. Seyido?lu kendi sektöründe hep ilkleri yapan ve sektöre de yön veren bir firmadyr. Pek çok ürün ve yenili?i ilk defa biz pazara sunmakta ve sektörün de geli?imine katkyda bulunmaktayyz. 

 

Seyido?lu’nun sektördeki pazar payy ve saty? a?y ile ilgili bilgi verir misiniz?

Pazar payy anlamynda Seyido?lu ?u anda sektörünün en büyük iki firmasyndan biridir. Ystanbul pazarynyn ise lideri konumundadyr. ?u anda ürünlerimiz Türkiye’nin tamamynda satylmakta ve dünyanyn 30’dan fazla ülkesine ihraç edilmektedir. Seyido?lu ürünleri Wall Mart, Carrefour gibi dünya devi market zincirlerinde satylan ender Türk markalaryndan birisidir. Yngiltere’de Sultanbacy markamyz pazarda önemli bir oyuncudur. Sadece Londra pazarynda haftalyk 50 ton reçel saty?y yapyyoruz. Özellikle Kuru incir, vi?ne, bö?ürtlen ve ahududu reçellerimiz, helvada ise fystykly ve kakaolu helvalarymyz  çok be?eniliyor. Avrupa pazarynda Asda, Tesco, Morrisons gibi market zincirleri ba?ta olmak üzere 1500’den fazla noktada ürünlerimiz satylmaktadyr. Çin pazarynda Carrefour’larda ürünlerimiz satylmaktadyr. Seyido?lu olarak girdi?imiz her pazarda liderli?i ve öncü rol oynamayy hedeflemekteyiz.

 

Bugün Seyido?lu helva ve reçellerinin

yany syra  Sultanbacy olarak baklava türü

tatlylarynyn yanynda  ba?ka hangi markalar

ve ürünlerle hizmet veriyorsunuz?

 Seyido?lu Gyda markamyzla helva reçel tahin pekmez gibi geleneksel lezzetleri üretiyoruz. Sultanbacy markasy ise bizim daha çok Premium konseptte ürünlerimizi, sütlü ve ?erbetli tatlylary üretti?imiz markamyz. Sultanbacy ile 2 yyldyr baklava üretimi de yapyyoruz. Baklavalarymyzy sadece Sultanbacy markasyyla üretip satmaktayyz. Seysu markamyzla da yerel ve global pazarlarda yer almaktayyz.

 

Yhracat durumunuz nedir? 

Seyido?lu global pazarlarda çok aktif bir oyuncu. 30 ülkeye ortalama 10 milyon TL ihracatymyz var. Yngiltere’den Amerika’ya, Rusya’dan Katar’a kadar çok geni? bir co?rafyaya ihracat yapyyoruz. Hedef ülkelerimiz bakymyndan Ortado?u, Kuzey Afrika, ABD, Rusya ve AB pazarlary önceli?imiz.

 

Seyido?lu dy?ynda da markalarynyz 

oldu?unu biliyoruz?

Marmara bölgesinde yer alan ma?azalarymyz ise Sultanbacy markasyyla faaliyet gösteriyor. Seyido?lu Gyda ma?azalaryny tamamy kendi ?ubelerimiz olup tüm ma?azalarymyzda Sultanbacy Logosu yer almaktadyr. Grubumuz bünyesinde farkly markalarla 350’den fazla ürün çe?idimiz var. Her ne kadar yeme içme alanynda geni? bir yelpazede üretim yapsak da a?yrlykly olarak tatly gydalar üretiyoruz. Yyllyk ortalama 50 bin ton üretim yapmaktayyz. 120 milyon TL ciro ve 8 bin metrekare üretim alanyna sahibiz. Pek çok alanda Pazar liderli?ine sahibiz. Yatyrym ve büyüme rakamlary bakymyndan sektörde öncüyüz. 500 çaly?anymyz var

 

2018; in="" l="" lu="" strong="">2018;>

Hedefinize ula?tynyz my?

 2018 Seyido?lu için yatyrym ve büyüme yyly oldu. Ekonomide ya?anan durgunlu?a ra?men biz yatyrym ve inovasyona öncelik tanydyk. Ystanbul Hadymköy Organize Sanayi Bölgesinde 10 milyon TL yatyrymla yeni üretim tesisimizin in?aatyna ba?ladyk. Hali hazyrda 8 bin metrekare kapaly alanda üretim yapan Seyido?lu Gyda, yeni yatyrymyyla iki kat büyüyerek 16 bin metre kare üretim alanyna ula?acak. Bu tesiste üretilecek yeni ürünlerle hem yurt içinde hem de global pazarlarda daha güçlü rekabet etmek istiyoruz. 2019 yyly içinde yeni tesiste üretime ba?lamayy hedefliyoruz. Yeni nesil dolum ve paketleme robotlary sipari?i verdik. Özellikle Piknik olarak adlandyrylan 20 gramlyk ürünler, endüstriyel gyda ve inovatif ürünlerimiz için bu yatyryma ihtiyaç duyuyorduk.  Yeni tesisimizde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatly çe?itlerimizin üretimini yapaca?yz.

 

HELVALARIMIZDA GLUKOZ VE FRUKTOZ KULLANMIYORUZ

 

 Seyido?lu Gyda Türkiye’nin en köklü ve kaliteli firmalaryndan birisidir. Tüketici bizim markamyza duydu?u güven nedeniyle ürünlerimizi gönül rahatly?yyla satyn alyyor. Biz üretimimizde dünya standartlaryny yakalamy? bir firmayyz. 2017 ve 2018 yylynda ilk defa “Faydaly Tatly” sloganyyla fruktoz ve glikoz ?urubu içermeyen helvalar üretti?imizi anlatmak için çok ciddi reklam kampanyalary yaptyk. Kamuoyuna ürünlerimizin ne kadar sa?lykly oldu?unu ve sektördeki farkymyzy kampanyalarla duyurduk. Bizim ürünlerimizin tamamy sa?lykly ve kaliteli malzemelerle üretiliyor. Ürünlerimize o kadar güveniyoruz ki “Faydaly Tatly” diye bir sloganla kampanya yaptyk.

Her gydada oldu?u gibi tatlylarda da a?yry tüketim zararlydyr. Fakat içeri?i belli olan sa?lykly üretim standardyna sahip firmalaryn üretti?i tatlylardan korkmamak gerek. Maalesef tatly sektöründe de merdiven alty üretim çok büyük sorun. ?ekerin, fysty?yn fiyatyndan ucuz tatly satanlar var. Tüketici bilinçlendikçe ve denetimler sykla?tykça sa?lyksyz üretim yapan tatly firmalary kendine ya?ama alany bulamayacak.

 

TAHYN VE PEKMEZE 

BÜYÜK YLGY VAR

 

Son yyllarda özellikle medyanyn da deste?iyle tahin ve pekmez ürünlerine yeniden yo?un bir ilgi ya?anyyor. Saty?lar neredeyse ikiye katlanmy? durumda. Sa?lykly ya?am trendi ve uzmanlaryn do?al beslenme yönündeki tavsiyeleri tahine ilgiyi her geçen gün daha da artyryyor. Yçerdi?i besin de?erleri ve sa?lykly ya?lar bakymyndan tahin yyldyzy daha da parlayacak bir ürün olacak. Sektörümüzde yer alan firmalar da bu talebe göre ürün çe?itlili?ini artyrdylar. Bal, pekmez gibi farkly gydalar da tahinle kary?tyrylarak veya baklavaya katky malzemesi olarak kullanmak yoluyla yeni nesile bu sa?lykly gydalar sevdirilmeye çaly?ylyyor.

MEHMET YSKENDER KARACA