Gaziantep'te çocuklara çevre bilinci a?ysy
Tarih:5/22/2019

SANKO Okullary’nda hayata geçirilen “Syfyr Atyk ve Denizlerin Önemi” projesi ile 20-21-22 Mayys tarihlerinde yakla?yk 1000 ö?renciye ula?yldy. Ylk a?ama e?itimleri tamamlayan ö?renciler “Mavi Dedektif” sertifikalaryny proje e?itimlerinin ikinci günü sonunda düzenlenen törenle TURMEPA Yönetim Kurulu Ba?kany ?adan Kaptano?lu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konuko?lu’nun elinden aldy. 
Çocuklara küçük ya?lardan itibaren deniz ve çevre bilinci kazandyrmayy hedefleyen SANKO Holding ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklady?y ya?anabilir bir Türkiye byrakmak amacyyla 25 yyldyr çaly?an TURMEPA, Gaziantep’te çocuklar için bir araya geldi. 
SANKO Holding, TURMEPA i? birli?i ile Gaziantep’teki SANKO Okullary’nda farkly ya? gruplaryndaki çocuklar için Syfyr Atyk’yn deniz ve çevre için önemi konusunda bir farkyndalyk projesi ba?latty. 
TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk’ün de katyldy?y toplantynyn açyly? konu?masyny yapan SANKO Okullary Genel Müdürü Fyrat Mümtaz Asyaly, SANKO Holding ve TURMEPA yönetimlerine te?ekkür ederek, üç gün süren program boyunca lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere yakla?yk 1000 ö?renciye verilen e?itimlerle çevre konusunda büyük bir bilinçlenme sürecinin ba?latyldy?yny söyledi. 
TURMEPA Yönetim Kurulu Ba?kany ?adan Kaptano?lu da çocuklara seslenerek, “Gelecek sizindir, siz bugününüze ne kadar sahip çykarsanyz, yarynlara da sahip çykmy? olacaksynyz. Bu dünya hepimizin evi ve siz çocuklaryn ilk görevi, içinde ya?ady?ynyz bu dünyayy korumak” dedi. 
“Bu sorumlulu?un ne kadar önemli oldu?unu biliyorsunuz. Buna yürekten inanyyorum” diyen Kaptano?lu, ?öyle devam etti: 
“E?itimlerde de gördünüz, aldy?ymyz iki nefesten birini denizler sa?lyyor. Bu nedenle denizlerimiz kirlenirse bir gün nefes alamayabiliriz. Bu gerçe?i unutmamanyzy, denizlerimize ve gelece?inize sahip çykmanyzy ve bugün sahip oldu?unuz bu duyarlyly?y hayatynyz boyunca kaybetmemenizi diliyorum. Bu güzel i? birli?i için ba?ta Konuko?lu Ailesi’ne, SANKO Holding’e, de?erli okul müdürlerimiz, ö?retmenlerimiz ve sevgili çocuklarymyza çok te?ekkür ediyorum.” 
Konu?masyna, “Bugün burada olmak gerçekten çok özel. Tany?ykly?ymyn 8 yyl öncesine dayandy?y ve o zamandan itibaren bir parçasy oldu?um TURMEPA ile SANKO Okullary arasynda bir i? birli?i yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek ba?layan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konuko?lu da, büyüklerin görevinin, çocuklara ya?adyklary dünyayy oldu?u gibi byrakmak oldu?unu kaydetti. 
Ancak bu konuda endi?eli oldu?unu, kendi çocuklu?undan bu yana de?i?en durumu gözlemledi?ini ve üzüldü?ünü anlatan Konuko?lu, sözlerini ?öyle sürdürdü: 
“Hep söyledi?imiz gibi, önemli olan denizi temizlemek de?il, e?itimler vererek kirlenmesinin önüne geçmek. Denizi ve çevreyi korumak konusunda ö?renilenleri uygulamanyz çok önemli. Daha da önemlisi bunu çevrenizle, ailenizle ve arkada?larynyzla payla?manyz. Böylece binlerce insana çevreyi ve denizleri koruma bilincini aktarabilece?iz. Bizler de her zaman SANKO olarak buna katkyda bulunmaya devam edece?iz. Hepinize çok te?ekkür ediyorum.” 
Denizi E?lenerek Ö?rendiler 
SANKO Koleji Lisesi, SANKO Ortaokulu ve SANKO Ylkokulu’nda gerçekle?tirilen “Syfyr Atyk ve Denizlerin Önemi” projesi ile TURMEPA e?itmenleri, çocuklara deniz canlylaryny, ekosistemi, deniz temizli?inin önemini anlatan e?itimler verdi. E?itimlerin yanynda e?itsel oyunlar oynatylan çocuklaryn e?lenerek ö?renmeleri sa?landy. E?itimlerle çocuklaryn sadece do?aya de?il, ekosisteme baky? açysyna y?yk tutmak ve bir bilim insany gibi dü?ünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sa?lamak hedefleniyor. 
SANKO Okullary’nda ö?renim gören lise ö?rencilerine aldyklary e?itimleri kendi alt synyflaryna aktarmalary ve e?itimlerin devamlyly?yny sa?lamalary amacyyla, yo?unla?tyrylmy? Syfyr Atyk, denizler ve su kaynaklarynyn korunmasy temaly e?itim verilerek, Syfyr Atyk oyunu anlatyldy. Böylece Mavi Dedektif Sertifikasy alan ö?renciler, TURMEPA tarafyndan verilen e?itimlerin okulda devamlyly?yny sa?layacak e?itim elçileri oldu. Ayryca merak eden, denizlerle ilgili proje yapmak isteyen tüm ö?rencilerin TURMEPA yayynlaryna ula?masyny sa?lamak amacyyla okul kütüphanesinde bir “Mavi E?itim Kö?esi” olu?turuldu. 
Göcek Körfezi’nin Mavi Kalmasy Yçin Çaly?ylyyor 
2012 yylyndan bu yana TURMEPA’nyn Göcek Körfezi’nde çaly?an TURMEPA I teknesinin sponsorlu?unu SANKO Enerji üstleniyor. SANKO Enerji ve TURMEPA i? birli?iyle çevrenin korunmasyna yönelik sürdürülen bu çaly?ma kapsamynda TURMEPA I teknesi, 8. yylynda da Göcek koylarynyn temiz kalmasy için çaly?maya devam edecek. TURMEPA I, ayny zamanda hizmete ba?lady?y 2012 yylyndan bu yana yat ve gezi teknesi sahiplerini deniz kirlili?i konusunda bilinçlendirerek çaly?ma ve etki alanyny geni?letiyor. 
SANKO Okullary Hakkynda 
Gaziantep’in e?itim kalitesini ve ba?arysyny yükseltmek amacyyla 2001 yylynda kurulan SANKO Okullary, hedefine kararlylykla ilerliyor. Vizyonu Gaziantep’ten dünyaya açylan bir e?itim ekolü olarak belirlenen SANKO Okullary, akademik, sanat ve spor alanynda elde etti?i 5 binin üzerinde ulusal ve uluslararasy ba?arylary ile vizyonunu gerçekle?tirme yolunda emin adymlarla yürüyor. 
SANKO Okullarynda; Atatürk ilke ve inkylaplary y?y?ynda ülkesine ve çevresine faydaly, özgüveni ve sorumluluk bilinci geli?mi?, ayny zamanda bilimsel dü?üncenin temellerini atan, yerel de?erlerini özümseyerek evrensel de?erleri benimseyen, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerini akademik ba?arylaryyla birle?tiren “Bütün Ynsan” yeti?tirilmesi amaçlanmaktadyr. 
SANKO Okullary, fen, mühendislik, typ ve sa?lyk bilimleri alanlarynda bilim insany yeti?tirmek amacyyla Anadolu’nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesini kurmu?tur. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi, ö?rencilerini Türkiye’nin ve dünyanyn en iyi üniversitelerine yerle?tirme idealinin yanynda, bilim insany adaylaryny seçerek onlaryn üniversite e?itimlerinin temellerini atmaktadyr. 
Turmepa Hakkynda 
Deniz Temiz Derne?i/ TURMEPA, ülkemiz kyyy ve denizlerinin korunmasyny ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklady?y ya?anabilir bir Türkiye byrakmak amacyyla, 8 Nisan 1994 yylynda Rahmi M. Koç'un kurucu ba?kanly?ynda, Deniz Ticaret Odasy ile birlikte kuruldu. 
2000 yylynda Bakanlar Kurulu’nca alynan kararla, kamu yararyna çaly?an dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdi?i projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararasy alanda kamuoyunun yakyndan tanydy?y TURMEPA, 24 yyl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odakly sivil toplum kurulu?u haline geldi.