Gazi?ehir kongreye gidiyor
Tarih:5/15/2019
Gazi?ehir Gaziantep Mayys ayynyn sonunda ola?an genel kurulunu gerçekle?tirmek için toplanacak. 
 
Y?TE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
 
Gazi?ehir Gaziantep Futbol Kulübü Derne?inin Ola?an Genel Kurulu'nun a?a?ydaki gündem ile 31.05.2019 Cuma günü saat 15:00'da Dernek Merkezi'nde yapylmasyna belirtilen tarihte ço?unluk sa?lanamamasy halinde ikinci toplantynyn 10.06.2019 Pazartesi günü saat 13:00'da Dernek Merkezi'nde bu kez ço?unluk aranmaksyzyn yapylmasyna, katylan üyelerin oy birli?i ile karar verilmi?tir.
 
GÜNDEM MADDELERY;
 
1- Açyly? ve Yoklama
 
2- Genel Kurul ve Divan Te?kili
 
3- Saygy Duru?u ve Ystiklal Mar?ynyn Okunmasy
 
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarynyn Okunmasy
 
5- Denetim Kurulu Raporlarynyn Okunmasy
 
6- Yönetim Kurulunun Ybrasy
 
7- Denetim Kurulunun Ybrasy
 
8- Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
 
9- Yeni Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
 
10- Derne?imiz bünyesinde sürdürülen tüm amatör ve Profesyonel Futbol Faaliyetlerinin GFK Gazi?ehir Gaziantep Futbol Kulübü A.?.'ye devri ile bu devir i?leminin Türkiye Futbol Federasyonu mevzuaty ve di?er ilgili mevzuatlar uyarynca yürütülebilmesinin yany syra, devralacak ?irket ile imzalanacak sözle?melerin imzalanabilmesi bakymyndan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görü?ülmesi
 
11- Dilek ve Temenniler
 
12- Kapany?