CHP'DE YSYAN!
Tarih:5/2/2017
CHP'de muhalif kanadyn önemli isimlerinden Fikri Sa?lar, 'Her türlü göreve hazyrym' diyerek genel ba?kanly?a adaylyk sinyali verdi. Sa?lar, Kylyçdaro?lu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alynmasyna izin vermiyor. 6-7 saat tarty?yyoruz ancak o, kula?yna kim ne fysyldyyorsa kararyny ona göre veriyor" diyerek ele?tirdi. Sa?lar ?öyle konu?tu: "CHP artyk karar almak ve uygulamak zorundadyr. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadyr. Çünkü artyk fedakarlyk bitti. Bütün gemiler yakyldy."
Referandum sonrasy CHP Genel Ba?kany Kemal Kylyçdaro?lu'na kar?y birle?en muhalif kanadyn öne çykan isimlerinden Fikri Sa?lar, Ak?am gazetesinden Ercan Öztürk'e açyklamalarda bulundu. Sa?lar'yn açyklamalary ?öyle:
 
DO?U BYZE SYTEM ETTY
 
Referandum süresince Kars’tan ba?layarak Ardahan, I?dyr, Hakkari ve Van’a giderek bir çok insanla görü?tüm. Oralar bizim byrakty?ymyz, çekildi?imiz alanlardy. Bize “Neden buralardan çekildiniz?” diyerek sitem ettiler.
 
ÇATI ADAY YÇYN BEDEL ÖDEMELYLER
 
2014’teki Cumhurba?kanly?y seçiminde partinin hiçbir organyna dany?ylmadan karar vermeden bir çaty adayy belirlendi. Bu çaty adayy da partiyle hiç alakasy olmayan, ili?kisi kurulmayan bir isimdi. E?er partinin kurumlaryna, örgütüne, grubunu, parti meclisine dany?ylarak karar verseydi CHP’yi kapsayan bir aday olurdu. Çaty aday bize zorla dayatyldy?y için de örgüt sokakta zorunlu olarak destek verdi. Ekmeleddin Yhsano?lu ismini kimin çykardy?yny partinin PM üyesi olmama ra?men bilmiyorum. Bu ismi ortaya çykaranlaryn ve arkasyndan gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor.
 
CHP LYDER PARTYSY DE?YLDYR
 
Üstteki yapynyn de?i?mesi lazym. Bunu yapabilmek için düzenlemeye ihtiyaç var. CHP lider partisi de?il, kadro partisidir. Son 10 yyla bakty?ymyzda CHP lider partisi haline getirilmeye çaly?ylyyor. Partide tek adamlyly?y de?i?tirmemiz gerekiyor. Söyledi?inizde samimi olmady?ynyzy toplum görürse size güvenmez. Kylyçdaro?lu referandum kampanyasynda 'tek adama kar?yyyz' propagandasy yapty ama kendisi tek adam oldu! Bu ?una benziyor; kadyna ?iddete kar?y çykyyorsun. Eylemler yapyyorsun ama eve gidip karyny dövüyorsun.
 
KENDYSY DE ADAY OLABYLYR, KARAR ONUN!
 
Biz bu toplantylarda Ola?anüstü Kurultay talebini yaptyk. Bundan sonra Kemal Bey kurultay ça?rysy yapmalydyr. Kemal Kylyçdaro?lu’nun büyüklü?ü, zarifli?i buradadyr. Yeni bir yola yürümek için Kemal Kylyçdaro?lu’nun kurultay ça?rysyna ihtiyaç vardyr. Aday olabilir. Güvenoyu almak zorundadyr. Parti en azyndan yeni bir yönetimle yola devam eder. Kurultayyn iradesi en do?ru karary verir. Aday olup olmamasy kendisinin verece?i bir karardyr. CHP karar vermeli ve yola yürümelidir.
 
HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIM
 
Benim aday olmak gibi bir talebim yok. Bu sonra verilecek bir karardyr. 35 yyllyk siyasi birikimimle bu uyarylary yapyyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazyrym. CHP bütün kimliklerden oy almalydyr. Kyyylara syky?my? bir parti olmaktan çykmalydyr. CHP içerisinde yurtsever insanlar, solcular olmaly. Bundan sonra bu kucaklamayy geni?leteceklerin partisi haline gelmelidir.
 
KULA?INA NE FISILDANIRSA ONU YAPIYOR
 
Kemal Kylyçdaro?lu, PM'de herhangi bir karar alynmasyna izin vermiyor. 6-7 saat tarty?yyoruz ancak o, kula?yna kim ne fysyldyyorsa kararyny ona göre veriyor. 19 Aralyk’ta Aylin Nazlyaka, Kylyçdaro?lu’na giderek “Atatürk portresini indiren ki?i budur” demi?. 7 ?ubat’ta PM’yi toplayyp Aylin Nazlyaka’nyn partiden ihracy için bize geldi. Aradan 45 gün geçmi? ve biliyorsun. Bu ki?ileri ça?yryp yüzle?tirmiyorsun. Bizleri saatlerce tarty?tyryyorsun.
 
KRYZ YARATAN AÇIKLAMALAR ZAYIF KADRONUN Y?Y
 
Atatürk portresi, Hüsnü Bozkurt’un söyledi?i ‘Denize dökeriz’ sözü ve son olarak ‘Sine-i millet’ açyklamasynyn dallanyp budaklanmasynyn nedeni kriz yönetilememesidir. Kadro ve anlayy? iyi de?ilse kriz yönetemezsiniz. Kadro ve anlayy? çok zayyf.
 
ARTIK FEDEKARLIK OYK GEMYLERY YAKTIK
 
CHP tabany, e?itlik olsun, bary? olsun diye önden gidiyor. CHP yönetimi de onlaryn eteklerine tutunarak arkadan geliyor. Partinin bundan da kurtulmasy gerekiyor. Bugüne kadar fedakarlyk yaparak buralara geldik. Artyk fedakarlyk yapmayaca?yz, ola?anüstü bir kurultay gerekiyor. Ola?anüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce ola?anüstü kurultay yapylmaly.
 
ZAMAN KAYBEDEMEYYZ
 
PM’de bunlary konu?tuk. Önce PM ve milletvekilleri toplandy. Daha sonra il ba?kanlary. Sonra da belediye ba?kanlary toplanacak ve artyk bir karar alynacak. CHP artyk karar almak ve uygulamak zorundadyr. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadyr. Çünkü artyk fedakarlyk bitti. Bütün gemiler yakyldy."