Sahur yapmadan oruç tutmanyn riskleri
Tarih:6/15/2015

Ramazan ayynyn yakla?masyyla birlikte uzun süren açlyktan sonra nasyl beslenilmesi gerekti?ini ve nelere dikkat edilmesi gerekti?ini açyklayan Zirve Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ö?retim Üyesi ve Beslenme Uzmany Yrd. Doç. Dr. Sema Erge, 3 ana ö?ünden olu?an günlük beslenme düzeninin, iftar ve sahur olmak üzere iki ö?üne dü?tü?ünü belirterek, Ramazan ayynda sa?lyk sorunlarynyn olu?masyny engellemenin sanyldy?y kadar zor olmady?yny sahur yapmadan oruç tutmanyn riskli oldu?unu söyledi.

Erge, sahurun bireyleri oruca hazyrlayan en önemi ö?ün oldu?unu ifade ederek,  ''uyanamama'' bahanesiyle sahurun asla atlanylmamasy gerekti?ini belirterek “Ak?am yenilen yiyeceklerle oruç tutuldu?unda, açlyk döneminin daha da uzuyor ve kan ?ekerinin dü?mesine neden oluyor. Kan ?ekerinin dengeli gitmesi için sahura mutlaka kalkylmaly ve kan ?ekerinde ani de?i?iklik yaratmayacak, emilimi yava? olup midede uzun süre kalacak protein ve lif içeri?i yüksek besinler tercih edilmelidir. “ dedi.

Ramazanda bireylerin günlük enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyacy de?i?memekte ancak aç kalynan süre uzamaktadyr diyen Erge, “ Bu nedenle sahurda çok yemek yerine daha yava? sindirilen ve daha uzun süre tokluk hissi sa?layan proteinli ve lifli yiyecekler tercih edilmelidir. Bu besinler; tam tahylly ürünler, süt ürünleri, et çe?itleri, yumurta, sebze ve meyvelerdir. Lifli yiyecekler tercih edilerek, Ramazanda en syk görülen sorunlardan biri olan kabyzlyk problemi de önlenebilmektedir. Beyaz undan yapylmy? hamur i?leri ve ?ekerli yiyeceklerden ise, insülin salgysyny uyararak çabuk acykmaya neden olduklary ve kabyzly?y tetikledikleri için kaçynylmalydyr.'' ?eklinde konu?tu.

REFLÜ RAMAZANDA SIK GÖRÜLÜYOR

Erge, Ramazanda en syk görülen sa?lyk problemlerinden birisi olan reflüden korunmak için kyzartma ve kavurmalar, salam, sucuk, sosis gibi çok ya?ly ve çok baharatly, tuzlu yiyeceklerden uzak durulmasy gerekti?ini vurgulayarak “ Bu tarz yiyeceklerin çok fazla susamaya neden olaca?y için oruç tutmayy daha da güçle?tiriyor.  Tüm gün aç kalan ki?ilerin iftarda 3-4 çe?it yeme?i bir arada ve hyzly bir ?ekilde  tüketerek bo? mideye biranda yükleniyor. Bu ise, midede a?yrlyk, bulanty, gaz, yanma ve kabyzlyk gibi sorunlara neden olmaktadyr. Bu problemleri önlemek için iftar, su veya hurma ile açyldyktan sonra ya? orany az olan iftariyelikler ve 1 kase çorba ile birkaç dilim kepekli veya tam tahylly ekmek tüketilmelidir. “ diye konu?tu.

Yarym veya bir saat ara verildikten sonra ak?am yeme?ine geçilmelidir diyen Erge, “ Bu ö?ün için yzgara, ha?lama veya fyrynda pi?irilmi? et, tavuk veya balyk yemekleri ile zeytinya?ly sebze yemekleri veya etli sebze yemekleri ve yanynda salata, yo?urt ve birkaç dilim ekmekten olu?an menüler idealdir. Ekmek yerine makarna veya pilav gibi yiyecekler de tüketilebilir. Ancak a?yr hamur i?leri, kyzartma ve kavurmalar, tatlylar gibi yiyeceklerden uzak durulmalydyr.” Yfadelerini kullandy.

BOL BOL SIVI TÜKETYN, YÜRÜYÜ? YAPIN

Erge, “Bir yeti?kinin günlük syvy gereksinimin 1,5-2 litredir. Bu nedenle iftar ile sahur arasyndaki zamanyn iyi de?erlendirilmesi ve bol bol syvy tüketilmesi gerekir. Ayryca ak?am yeme?inden 1 veya 2 saat sonra yapylan ve 30-45 dakika süren yürüyü?ler ile metabolizmanyn yava?lamasy ve besinleri depolanmasy önlenebilir.” dedi.

sahuroruçramazanzirve üniversitesigaziantep habergaziantep