Havuzlardaki klor astymy tetikliyor
Tarih:6/10/2015

Yaz mevsimi ile birlikte bütün bir yyl hayali kurulan tatil planlary hayata geçmeye ba?lady. Tatil yeri seçiminde; otelin denize konumu, yiyecek ve içecek seçenekleri, fiyat alternatifleri gibi etkenler öncelikli olarak de?erlendirilirken sa?lyk ikinci plana atylyyor. Özellikle astym hastalary için bazen odadaki haly, bazen de havuz suyundaki klor ciddi birer tehlikeye dönü?ebiliyor. Zirve Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin I?yk, astym hastalarynyn sa?lykly bir tatil geçirmeleri için önemli uyarylarda bulundu.

I?yk, "Gidilecek bölge açysyndan; hava kirlili?i olmayan, polenlerin yo?un olmady?y ve yüksek nem içermeyen yerler seçilmelidir. Araba ile yolculuklarda klima kullanylmaly, uçak yolculu?u yapanlar ise nefes açycy ilaçlaryny yanlaryndan ayyrmamalydyr. Yolculukta araba kullanylacaksa; camlary açmak yerine klima kullanylmasy daha uygundur.” dedi.

Ev tozu alerjisi olanlaryn çok dikkatli olmasy gerekti?ini söyleyen I?yk, "Otel odasynyn haly ile kaply olmasy, özellikle ev tozu alerjisi olanlar açysyndan tehlikelidir. Mümkünse haly ile kaply olmayan odalar tercih edilmelidir.  Ayryca kalynacak odanyn havalandyrma sistemi yüksek kalitede olmalydyr." uyarylarynda bulundu.

Havuz suyundaki klorun astymy tetikleyebilece?ine dikkat çeken I?yk, "Klor, özellikle alerjik astym hastalarynda nefes darly?yny tetikleyici bir etken olabilir. Bunun için astym hastalarynyn havuzdan sonra du? almalary veya havuzlar yerine denizi tercih etmeleri gerekir.  diye konu?tu.

Güne? alerjisinin, yaz tatillerinde kar?yla?ylabilecek ba?lyca sorunlardan oldu?unu belirten I?yk, " Güne?, ciltte ve gözde reaksiyon yaratabilir. Bu nedenle saat 10:00 ile 16:00 arasynda güne?e çykmamak, güne? gözlü?ü ve ?apka kullanmak, yüksek koruma faktörlü kremlerle cildi korumak çok önemlidir. Astym hastalary için önerilen yüzme ve yürüyü? gibi sporlaryn güne?in çok yo?un oldu?u saatlerde yapylmasy uygun de?ildir.” ?eklinde konu?tu

Rahat bir tatil geçirebilmek için tüm önlemlerin alynmasy ve gereken ilaçlaryn düzenli kullanylmasy gerekti?ini vurgulayan I?yk, “Astym ve alerji hastalarynyn bir ço?u yaz döneminde ?ikayetleri hafifledi?i için ilaçlaryny ihmal edebilir. Ancak kontrolsüz bir alerji ve astym yaz tatillerinde hyzla alevlenerek sorun yaratabilir. Bunun için  tatile çykarken kullanylacak ilaçlaryn, cilt, burun ve göz alerjileri için kullanylabilecek krem ve damlalaryn hazyrlanmasy gerekir” uyarylarynda bulundu.

 

zirve üniversitesigaziantep habergaziantep