33 yyllyk e?ten vefa örne?i
Tarih:6/9/2015

 Özel Sani Konuko?lu Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekle?tirilen ba?aryly operasyonla bir böbre?i e?ine nakledilen Yusuf Yüce, “E?im benim için de?erli. Ba?ka ne yapabilirdim ki” dedi.

Kahramanmara?'yn Elbistan ilçesinde ya?ayan 5 çocuk annesi Sebahat Yüce (53), 6 yyl önce a?yz kurulu?u ?ikayetiyle gitti?i sa?lyk kurumunda yapylan tahliller sonucu, ?eker hastaly?yna ba?ly olarak böbre?inin iflas etti?ini ö?rendi. Büyük ?a?kynlyk ya?ady?yny belirten Sebahat Yüce, “6 yyl ilaç tedavisi gördüm. Son a?amaya gelince doktorum ‘artyk ya nakil olacaksyn ya da diyalize gireceksin’ dedi?inde durumun ciddiyetini daha iyi anladym” diye konu?tu.


Çocuklarynyn böbrek ba?y?ynda bulunmak istedi?ini anlatan Yüce, “Ama anne yüre?im elvermedi. E?im ‘Doku uyumu olursa böbre?imi veririm’ dedi. Çevremizdekilerin de yönlendirmesi ile Özel Sani Konuko?lu Hastanesi’ni tercih ederek, organ nakli için ba?vurduk. Tetkikler sonucunda, doku uyumu olunca nakil yapyldy” ifadelerini kullandy.

“?u anda e?im de, ben de gayet sa?lyklyyyz. E?imden de Allah razy olsun. Onun sayesinde sa?ly?yma kavu?tum” diyen Sebahat Yüce, sözlerini ?öyle tamamlady:
“Yyi ki Özel Sani Konuko?lu Hastanesi’ni tercih etmi?iz, aldy?ymyz bütün hizmetlerden çok memnun kaldyk. Hastane çaly?anlaryndan, hem?irelerden ve özellikle doktorumuz Doç. Dr. Fatih Yüzba?yo?lu’ndan Allah razy olsun. Ayryca herkesin organ ba?y?ynda bulunmasyny öneriyorum.”

“E?YM BENYM YÇYN DE?ERLY”
?ehirler arasy otobüs ?oförlü?ü yapan Yusuf Yüce (57) ise e?inin böbrek hastasy oldu?unu ö?rendi?inde çok üzüldü?ünü, sa?lyk durumunun kötüye gitmesi üzerine böbre?ini vermek istedi?ini söyledi.
Ba?aryly operasyonla böbrek naklinin gerçekle?tirildi?ini anlatan Yüce, “E?im benim için de?erli. Ba?ka ne yapabilirdim ki” diyerek, e?ine olan sevgisine vurgu yapty.
Bütün organlaryny ba?y?layaca?yny açyklayan Yusuf Yüce, herkesi organ ba?y?y konusunda daha duyarly davranmaya ve ba?y?ta bulunmaya ça?yrdy.
Özel Sani Konuko?lu Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Yüzba?yo?lu da e?ler arasyndaki dayany?manyn herkese örnek olmasy gerekti?ine dikkati çekti. Doç. Dr. Yüzba?yo?lu, “Bir ömrü payla?mak üzere bir araya gelen insanlar hastalykta, sa?lykta diyerek iyi ve kötü günlerinde birbirlerine destek oluyor. Özel Sani Konuko?lu Hastanesi olarak e?lerin bu dayany?masyna tybbi katky sa?ladyk” diyerek, mutlulu?unu dile getirdi.

SANKO hastanesigaziantep habergaziantep