Ramazan ayynda sa?lykly beslenme
Tarih:6/3/2015

Özel Primer Hospital Beslenme ve Diyet uzmany Dyt. Almila KUYUCU Ramazan ayynyn toplumumuzda önemli bir yer aldy?yny belirterek, sahurun normal bir kahvaltydan iftaryn ise herhangi bir ak?am yeme?inden daha zengin hazyrlandy?yny dile getirdi. Normalde oldu?u gibi ramazan ayynda da amaç yeterli ve dengeli beslenmeyi sa?lamak oldu?unu söyleyen Dyt. Almila KUYUCU Ramazan ayynda sa?lykly beslenme adyna ?u açyklamalarda bulundu.

Yeterli ve dengeli beslenmeyi ramazan ayynda da devam ettirebilmek için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 3 ö?ünü tamamlamak gerekir. Özellikle sahuru atlamamak metabolik dengenin korunmasy açysyndan önem ta?ymaktadyr. Sahurda sadece su içerek günü geçirmek; gün içerisinde açly?a, kan ?ekerinin daha erken saatlerde dü?mesine neden olmaktadyr. Buna ba?ly olarak günün daha verimsiz geçmesi ve metabolizma hyzynyn yava?lamasy kaçynylmazdyr. Bunun aksine sahurun a?yr yemeklerden olu?masy da hormonal dengelerin de?i?mesi sonucu metabolizma hyzyny dü?ürece?i için tüketilen besinlerin ya?a dönü?ümü hyzlandyracaktyr ve bu da hyzly kilo alymyna sebep olacaktyr. 

RAMAZAN AYI BOYUNCA DYKKAT EDYLMESY GEREKEN NOKTALAR

1. Sahurda glisemik indeksi dü?ük yani kan ?ekerini yava? yükselten besinler ( hamur i?i, makarna, beyaz ekmek yerine çavdar, tam tahyl, tam bu?day ekme?i gibi) tüketilmesi gün boyunca kan ?ekerini dengeleyerek titreme, ba? a?rysy gibi problemleri minimuma indirecektir. Ayryca peynir, yumurta, süt yo?urt gibi protein orany yüksek gydalaryn sahurda tüketilmesi açlyk hissinizin daha az düzeyde olmasyny, salatalyk, ye?il yaprakly sebzeler gibi su içeri?i fazla sebzelerin tüketilmesi ile susuzlu?un daha hafif düzeyde olmasyny sa?lar.

2. Yftarda su, hurma ya da zeytin ile açylan orucun ardyndan çorba tüketilmesi önemlidir. Bu sayede i?tah kontrolü sa?lanyrken, bo? mideye de birden yüklenilmemi? olur. Fazla ve hyzly yemek yeme durumunda da sindirim zorla?abilmekte, midede a?yrlyk, ek?ime, yanma ve bulanty olu?urken, kabyzlyk, ?i?kinlik gibi sa?lyk problemleri olu?abilmektedir.  Yçilen çorbadan sonra 25-30 dakika ara verip sofradan kalkmak ya da salatayla ufak aty?tyrma yaptyktan sonra ana yeme?e ba?lanmasy i?tah kontrolünü sa?lar ve sonrasynda ya?anylacak olan hazymsyzlyk problemini engeller.

3. 15-16 saat boyunca syvy alynmamasy ve a?yry terleme sonucunda vücutta su kayby olaca?y için iftardan sahura kadar mutlaka 2,5- 3 litre su tüketilmelidir.  Ayryca terle kaybedilen mineral açy?yny desteklemek için her gün aromasyz maden suyu içilebilir.

4. Yftar sofrasynda meyve tüketilmemelidir. Yazyn vazgeçilmezi karpuz, kavun gibi ferahlatycy meyveleri iftardan 1,5-2 saat sonra ara ö?ün olarak almak daha do?ru olacaktyr.

5. Çayda bulunan tanen denilen madde demir emilimini olumsuz yönde etkiledi?i için yemekten en az 1 saat sonra tüketilmelidir. Çay ve kahve tüketimi su yerine geçmeyece?i için su tüketimi öncelikli tutulmaly ardyndan di?er içeceklere (çay, kahve, ?ekersiz komposto suyu) yer verilmelidir.

6. Ramazan ayynda tatly tüketimine de dikkat edilmelidir. ?erbetli tatlylar yerine iftardan 2 saat sonra ara ö?ün olan meyve yerine haftada 1-2 kez sütlü tatly veya dondurma tercih edilebilir.

7. Ramazan boyunca uzun süreli açlyktan ve ö?ün sayysynyn dü?mesinden dolayy yava?layan metabolizmayy hyzlandyrmak için haftada en az 4 gün 30-45 dk. arasynda hafif tempolu yürüyü?ler yaparak ramazan ayyny kilo kontrolünü sa?lamy? olarak tamamlayabilirsiniz.