Önleminizi alyn
Tarih:6/2/2015

 Baharyn geli?i ile pek çok ki?i hem bedensel hem de ruhsal de?i?im içine girmeye ba?lady. Öyle ki, havalaryn ysynmasy, günlerin uzamasy ve yaz mevsimine yakla?yldy?y için yapylan diyet programyyla alynan gydalaryn de?i?mesi hem bedensel hem de ruhsal de?i?imleri de tetikledi. Zirve Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülümser Sertba?, bahar depresyonuna kar?y nasyl önlemler alynaca?yny ve neler yapylabilece?ini de?erlendirdi.

 “Bahar yorgunlu?u syklykla bahar depresyonunun bir parçasy olarak kar?ymyza çykar.” diyen Sertba?, “Bahar depresyonu bir duygu-durum bozuklu?udur, mevsimsel özellikler ta?yyan bir depresyondur. Strese ve üzüntüye neden olacak bir durum olmady?y halde, bazy mevsimlerde depresif durum görülmektedir. Bahar depresyonu, mevsimsellik göstermesi dy?ynda genel olarak di?er depresyonlara benzer belirtiler ta?yyan bir hastalyktyr. Ki?ilerin yetersiz güne? y?y?y almasy beyinde bazy kimyasal maddelerin düzeylerini ve da?ylymlaryny bozar. Bu hormonlar ki?inin vücut ysysy ayarlanmasy ve uyku-uyanyklyk düzeninde önemli rol oynarlar. Biyolojik saatin bozulmasy ile ki?i depresyona daha açyk hale gelir. Açyk güne?li havalarda daha ne?eli, kapaly, bulutlu havalarda cansyz ve melankolik olan ki?ilerde ço?u zaman altta yatan mekanizma biyolojik saatteki aksamalardyr.” diye konu?tu.

 

“Mevsimsel depresyon gerek ilaçlarla gerekse ilaç dy?y yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalyktyr.” diyen Sertba?, “Belirtiler hafifse y?yk tedavisi (fototerapi) yeterli olabilir. I?yk tedavisinin ba?arysy oldukça yüksektir. Güne? y?y?yna benzer ?ekilde parlak y?yk yayan bir y?yk kayna?ynyn altynda, sabah erken saatlerde günde yarym saat kadar oturmak mevsim geçi?i dönemlerinde son derece koruyucu olabilmekte, depresyon belirtilerinde belirgin düzelme sa?layabilmektedir.” diye konu?tu.

 

Sertba?, “Kysa süreli psikoterapiler de son derece faydaly olabilmektedir. Unutulmamaly ki depresyon duygulary, dü?ünceleri, davrany?lary ve bedeni etkileyen bir hastalyktyr. Ki?inin i?tahyndan uykusuna, günlük ya?amyndan i? performansyna tüm ya?am kalitesini etkiler. Bu durum geçici bir üzüntüden, isteksizlikten farklydyr. Belirtiler ?iddetleniyor, ya da syk syk tekrar ediyorsa profesyonel bir yardym almak gerekir.” diye ifade etti.