Doktorlardan 3 günlük i? byrakma eylemi
Tarih:5/20/2015

Gaziantep-Kilis Tabipler Odasy, Sa?lyk ve Hizmet Emekçileri Sendikasy, Genel Sa?lyk Y? ve Gaziantep Aile Sa?ly?y Elemanlary Derne?i, Aile Sa?lyk Merkezleri (ASM) ve Toplum Sa?ly?y Merkezleri’nde (TSM) 3 gün hizmet üretemeyeceklerini belirterek, bir basyn açyklamasy yapty.

Yapylan açyklamada, ASM sa?lyk çaly?anlary, Cumartesi günleri fazla çaly?tyrma dayatmalaryna kar?y 5 ay direndikleri ve ço?unlu?un ASM’lerini açmadyklary belirtilerek, i? byrakma eylemi düzenlendi.

Açyklamayy yapan, Gaziantep- Kilis Tabip Odasy Ba?kany Hamza A?ca, 3 gün hizmet üretmeyeceklerini söyledi.

A?ca, ?unlary söyledi: “Birinci basamak sa?lyk hizmetleri sunan yakla?yk 70 bin sa?lyk çaly?any tüm yurtta, en uzun i? byrakma eylemi yapmak zorunda byrakylyyor. Sa?lyk örgütleri, sa?lyk çaly?anlarynyn haklaryny savunurken, halkyn sa?lyk hakkyny savunmaktan hiçbir zaman geri durmamy?tyr. Bizler koruyucu sa?lyk hizmetlerinin önemsendi?i, halka yeterli muayene sürelerin ayryldy?y, her kesimin, e?it, ücretsiz, iyi sa?lyk hizmeti alabildi?i, çaly?anlaryn haklarynyn gasp edilmedi?i, sa?lyk hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunuldu?u bir sa?lyk ortamy istiyoruz. Birinci basamak sa?lyk çaly?anlary, bugün ve sonraki iki gün, Cumartesi fazla çaly?ma ve i?ten atma tehditlerine kar?y, kendi haklaryny korumak için 3 gün hizmet üretemeyecek”(YHA)

GaziantepGaziantep haber