Üst solunum yolu enfeksiyonlaryna dikkat
Tarih:11/10/2014

Nezle, grip, bademcik enfeksiyonu, orta kulak iltihaby, sinüzit… Sonbaharyn gelmesiyle birlikte adlaryny sykça duymaya ba?lady?ymyz üst solunum yolu enfeksiyonlary, özellikle kre? ve okul ça?yndaki çocuklary tehdit ediyor. Özel Primer Hastanesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Uzmany Dr. Mustafa Çiftçi, etkeni ço?unlukla virüs olan bu hastalyklaryn genellikle antibiyotik kullanymyna gerek kalmadan, genel önerilerle geçebildi?ini belirtiyor. Bunun aksine enfeksiyonlaryn erken dönemde tedavi edilmedikleri ya da doktor önerisi olmadan geli?igüzel alynan antibiyotiklerle atlatylmaya çaly?yldyklary takdirde ise kalp kasy ve böbrekleri etkileyen romatizmal ate? ya da orta kulak enfeksiyonu gibi ciddi tablolara yol açabilece?i uyarysynda bulunan Dr. Mustafa Çiftçi,  ‘Bu yüzden üst solunum yollary ciddiye alynmaly ve zaman kaybetmeden doktora ba?vurulmaly diyen Çiftçi üst solunum yollary hakkynda ?unlary söyledi.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlary

Üst solunum yolu enfeksiyonu so?uk algynly?y olarak da bilinmektedir. Burun ve bo?azda iltihaba yol açan 200’den fazla virüs “ÜSYE”ye yol açar. Çocuklaryn birço?u yylda 5-8 kez ÜSYE geçirirler. Yuvaya giden çocuklarda bu sayy artabilir. 6 ya?yndan büyük çocuklarda ÜSYE sykly?y azalyr.

Üst solunum yolu enfeksiyonlary hangi mevsimlerde daha syk olur neden?

Üst solunum yolu enfeksiyonlary genellikle sonbahar ve ky? mevsimlerinde ortaya çykar. Dü?ünülenin aksine havanyn so?umasy ve çocu?un ü?ümesi ile ilgisi yoktur.

Çocuklaryn okula gitmesi virüsler ile kar?yla?mayy arttyryr.

Ynsanlar hava so?uk oldu?u için iç ortamlarda birbirlerine yakyn temasta kalyrlar.

Dü?ük nem, burun mukozasyny kurutur bu durumda ki?i so?uk algynly?yna yol açan virüslere kar?y daha hassastyr.

Üst solunum yolu enfeksiyonlary semptomlary nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonlary semptomlary çocuk virüsü aldyktan 1-3 gün sonra ba?lar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocu?a de?i?kenlik gösterir. (1-2 haftaya kadar sürebilir)

Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ate?, burun tykanykly?y, uyku sorunlary, bazen kusma, ishal olabilir

Daha büyük çocuklarda Burun akyntysy, burun tykanykly?y, bo?azda ka?ynty, bo?az a?rysy, halsizlik, hap?yryk, geniz akyntysynyn yol açty?y hafif öksürük vardyr

So?uk algynly?y (üst solunum yolu enfeksiyonlary) nasyl bula?yr?

Üst solunum yolu enfeksiyonlary olan bir ki?i hap?yryk ya da öksürük ile hastaly?a yol açan virüsü yayar. Virüs havadan damlacyk yolu ile bir ki?iden di?erine yayylabilece?i gibi direkt temas yolu ile yada oyuncak gibi ortak kullanylan objeler ile bula?abilir.

Tedavide asyl önemli olan destekleyici tedavidir.

Çocuklaryn syvy alymynyn arttyrylmasy gereklidir.

Sigaraya maruziyet önemlidir. Sigaraya maruz kalan çocuklar hem daha syk hastalanyyorlar hem de semptomlary daha a?yr ve daha uzun süreli oluyor

Serum fizyolojik ile burnun temizlenmesi ve aspire edilmesi önemlidir.

Hafif ate?, huzursuzluk var ise analjezik verilebilir.

Burun akyntysy ve tykanykly?yny azaltmaya yönelik tedavilerin etkinli?i çok synyrlydyr sadece hekime dany?ylarak verilmelidir.

Antibiyotik bakterileri öldürür ama üst solunum yolu enfeksiyonlaryna yol açan virüsleri öldürmez. Viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanylmasy bakterilerde direnç geli?imine yol açar, gerçekten bu ilaçlara ihtiyacymyz oldu?unda i?e yaramazlar. Antibiyotik sadece doktor önerisi ile kullanylmalydyr.