Kireçlemeye dikkat!
Tarih:11/9/2014

Halk arasynda 'kireçlenme' olarak bilinen 'artroz' veya 'osteoartrit'in, eklemlerde meydana gelen a?ynma ve yypranma sonucu ortaya çykty?yny kaydeden Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Ba?kany Prof. Dr. Ali Cymbyz, “Ynsano?lu do?du?u andan itibaren ya?lanmaya ba?lar. Biz ya?landykça vücudumuzda damar kireçlenmeleri, eklem kireçlenmeleri meydana gelir.” dedi.

Kireçlenmenin fizyolojik bir durum oldu?unu söyleyen Cymbyz, “Kemik kireçlenmesine ve kemik erimesine engel olamazsynyz imkany yok. Mutlaka olacaktyr. Önemli olan kireçlenmeyi a?rysyz geçirmenizdir. E?er beslenmenize dikkat ederseniz, egzersizlerinizi yaparsanyz vücudunuzdaki kireçlenmeler size a?ry vermeyecektir.” diye konu?tu.

 Kireçlenmenin  bayanlarda daha fazla görüldü?ünü belirten Cymbyz,  sözlerini ?u ?ekilde sürdürdü: “Bayanlar erkeklere göre kireçlenme konusunda biraz daha dezavantajlydyr. Erkeklerin kykyrdak yapysy ve kemik yapysy bayanlardan hemen hemen yüzde on, yüzde on be? oranynda daha iyidir. Bu yüzden erkekler ya?landykça kemik kayby oldu?u halde ya?lanmazlar. Bayanlarda ise kireçlenmeler özellikle menopozdan sonra çok fazla bir ?ekilde ilerler. Bayanlar her gün 2 bardak süt içmeleri veya 1 kase yo?urt yemeleri gerekmektedir.

Kireçlenme tedavisinde egzersizin önemine de?inen Cymbyz, “Günlük hayatta bizi ayakta tutan, yürüten, bir ?eyleri ta?ymamyzy sa?layan eklemler ve etrafyndaki kaslarymyzdyr. Ya?lanmayla beraber vücudumuzda ya?lanma artar. Böylece zaten yypranmaya ba?layan eklemlerimize günlük hayatta destek olmasy gereken kaslar zayyflar. Yapaca?ymyz egzersizler kaslarymyzy güçlendirmeye yardymcy olur. Ancak unutulmamalydyr ki egzersiz sadece arada bir yapylan a?ry geçince byrakylan bir tarzda olmamalydyr, bir ya?am biçimi olmalydyr.” ?eklinde konu?tu. Bülten