Türkiye'de otomobiller Avrupa'dan pahaly
Tarih:6/24/2014

Türkiye Ystatistik Kurumu’nun açyklady?y, Satynalma Gücü Paritesi, Hanehalky Nihai Tüketim Harcamalary 2013 verilerine göre, Türkiye’nin tüketici mal ve hizmetleri grubuna ili?kin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibaryyla incelendi?inde, Türkiye’de Otomobil fiyatlary ortalama olarak Avrupa’dan yüzde 8 daha pahaly düzeyde bulunuyor.

Yapylan kar?yla?tyrmalar, Türkiye’de alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyaty ise Avrupa Birli?i ortalamasyyla e?it düzeyde oldu?unu gösteriyor.

Avrupa Birli?i ortalamasyna göre 100 euro fiyaty olarak kabul edilen ürünlerden, tüketici elektroni?i Türkiye’de 96, ev aletleri 94, ula?tyrma hizmetleri 55, mobilya, mefru?at, haly ve di?er yer dö?emeleri 64, ayakkaby 67, giyim 68 euro düzeyinde fiyatlardan satylyyor.

GENEL FYYAT DÜZEYY DÜ?ÜK

TÜYK verilerine göre, Türkiye’nin 2013 yyly sonuçlaryna göre tüketim mal ve hizmetlerine ili?kin fiyat düzeyi endeksi 64 oldu. Bu de?er, 28 Avrupa Birli?i (AB) ülkesi genelinde 100 Euro kar?yly?y satyn alynan ayny mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 64 Euro kar?yly?y Türk Lirasy ile satyn alynabilece?ini gösterdi.

Kar?yla?tyrmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birli?i (EFTA) ülkesi (Ysviçre, Yzlanda ve Norveç), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karada? ve Syrbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsandy.

Ülkeler itibariyle kar?yla?tyryldy?ynda 37 ülke arasynda tüketim mal ve hizmetlerine ili?kin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 156 ile Ysviçre, en dü?ük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

Fiyat Düzeyi Endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin kar?yla?tyrmaly olarak döviz kuruna göre alym gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke kar?yla?tyryldy?y ülke grubu ortalamasyna göre "yüksek", 100’den küçük ise bu ülke kar?yla?tyryldy?y ülke grubu ortalamasyna göre "dü?ük" olarak ifade ediliyor.