Gaziantep Oto Center Sitesi açyldy
Tarih:6/19/2014

?ehitkamil Belediyesi’nin destekleriyle yaptyrylan Gaziantep Oto Center Sitesi’nin açyly?yny Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakany Fikri I?yk yapty. Bakan Fikri I?yk, bu güzel yapyda eme?i geçen ?ehitkamil Belediye Ba?kany Rydvan Fadylo?lu’na te?ekkürlerini iletti.

ZAMANIN RUHUNA UYGUN DÖNÜ?ÜM VE DE?Y?YMY HAYATIMIZA GEÇYRMEK DURUMUNDAYIZ

Gaziantep Oto Center Sitesi’nin açyly?yna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakany Fikri I?yk, Gaziantep Vali Vekili Mehmet Ta?dö?en, Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ba?kany Halil Mazycyo?lu, Mehmet Erdo?an, Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kany Fatma ?ahin, Gaziantep Yl Emniyet Müdürü Ali Gezer, ?ehitkamil Kaymakamy Mehmet Aydyn, ?ehitkamil Belediye Ba?kany Rydvan Fadylo?lu, Gaziantep Sanayi Odasy Ba?kany Adil Konuko?lu, Gaziantep Oto Center Yapy Kooperatif Ba?kany Abdullah Karuser, Gaziantep Oto Center Dernek Ba?kany Do?an Aslan, Gaziantep Oto Center esnafy ve çok sayyda vatanda? katyldy. Program bir dakikalyk saygy duru?u ve akabinde okunan Ystiklal Mar?y ile ba?lady. Programda konu?ma yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakany Fikri I?yk, “Öncelikle böylesine güzel ve anlamly bir açyly?ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle Türkiye’de de örnek olacak olan bu projeyi Gaziantep’imize kazandyran ba?ta ?ehitkamil Belediye Ba?kanymyz Rydvan Fadylo?lu’na eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum. 140 dükkandan olu?an bu merkez, hem oto galericilerimiz hem de mü?teriler için gerçekten çok elveri?li bir ortam hazyrlanmy?. Türkiye olarak özellikle ekonomik faaliyetler konusunda eski aly?kanlyklarla artyk yola devam edemeyiz. Zamanyn ruhuna uygun dönü?üm ve de?i?imi hayatymyza geçirmek durumundayyz. Oto galericilerin ?ehir içinden çykarylarak bu tür modern yerlere ta?ynmasy bu açydan da son derece önemli. Bu sadece ?ehir planlanmasy için bir zorunluluk de?il, ayny zamanda galerici esnafynyn daha iyi ?artlarda çaly?masy ve kazancyny attyrmasy açysyndan da büyük bir de?er ta?ymaktadyr. Galerici esnafymyzyn uzun yyllar boyunca i? yapylan yerden ayrylmak istememelerini anlayy?la kar?ylyyoruz. Ancak sektörün daha syhhatli i?lemesi için bu gibi düzenlemeleri hayata geçirmek durumundayyz. ?ehrin ortasynda ve kaldyrymlaryn üstünde satylyk araçlaryn durmasy gerçekten artyk iyi bir manzara durumundan çykty. Biz Bakanlyk olarak sadece galerici esnafymyzyn de?il, eski sanayi sitelerinin tamamy için benzer bir dönü?üm programyna ihtiyaç duyuldu?unu dü?ünüyoruz. Bunun içinde Bakanlyk olarak yeni bir çaly?ma ba?lattyk. Ben ?ehitkamil ve Büyük?ehir Belediyelerimiz ba?ta olmak üzere eme?i geçen herkese çok te?ekkür ediyorum galerici esnafymyza da hayyrly i?ler temenni ediyorum” dedi.

BYZE DÜ?EN ?EY YNSANI MERKEZE ALMAK VE YA?AM KALYTESYNY ATTIRMAK

Bu güzel eserin olu?masynda eme?i geçenlere te?ekkür ederek, sözlerine ba?layan Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kany Fatma ?ahin ise, “Bize dü?en ?ey insana hizmet etmek. Eser byrakan, hizmet üreten, de?er üreten ve sizlerin önüne, sizlerin taleplerini yerine getiren bir anlayy?la millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Bakanly?ym dönemimde ?ehitkamil Belediye Ba?kanymyz Rydvan Fadylo?lu’nun bana, ‘Bakanym bu çok önemli bir alan’ dedi ve bu ba?aryldy. Yani birlikten kuvvet do?ruyor, birlikte rahmet var ve bu eser birli?in beraberli?in eseri. Hepinizden Allah razy olsun diyorum. ?imdi bize dü?en ?ey insany merkeze almak, ya?am kalitesini attyrmak, vatanda? memnuniyetini attyrmak. Daha fazla merkezdeki yükü çevreye almamyz lazym, daha fazla sizlerin önünü açmamyz lazym. Bizde bu anlayy?la yolumuza devam ediyoruz. Biz bu ba?ardy?ymyzy ?imdi. Birikeçtiler, mermercilerde, hurdacylarda, trikotajcylarda, ba?armamyz lazym. Sizler örnek oldunuz, Allah sizlerden razy olsun diyorum” diye konu?tu.

?EHYTKAMYL BELEDYYESY OLARAK ELYMYZDEN GELEN DESTE?Y BU ÇALI?MAYA VERDYK

Kendi ?ehitkamil bölgem adyna bu projenin hayata geçmesinden dolayy büyük mutluluk duydu?unu ifade eden ?ehitkamil Belediye Ba?kany Rydvan Fadylo?lu; "Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kanymyz sayyn Fatma ?ahin hanymefendinin Ankara'da oldu?u dönemde bu projeye verdi?i desteklerden dolayy kendisine te?ekkür ediyorum. Kooperatif tarafyndan yapylan proje çaly?masy neticesinde 47 Bin metrekare in?aaty bulunan 140 adet dükkany bulunan bir Oto Center in?a edildi. Kooperatifimiz yerel kaynaklarla buralary yapmaya çaly?yrken Büyük?ehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere elimizden gelen deste?i kendilerine verdik. Bu çaly?ma ?ehir içinde da?ynyk halde bulunan galerici esnafyny bir araya getirmek amacyyla yapylan komplike bir çaly?ma yapyldy. ?ehitkamil Belediyesi olarak bizlerde elimizden gelen deste?i bu çaly?maya verdik. Ben eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum” ?eklinde konu?tu.

Gaziantep Oto Center Yapy Kooperatif Ba?kany Abdullah Karuser ise," Oto Center’in yapymynda bizleri Ankara'da a?yrlayan talep ve isteklerimize olumlu yönde cevap veren ve maddi manevi arkamyzda olan sayyn Fatma ?ahin hanymefendiye çok te?ekkür ediyorum. Ayny zamanda ?ehitkamil Belediye Ba?kanymyz sayyn Rydvan Fadylo?lu sürekli bizimle isti?are halindeydi. Kendisinin de buraya eme?i çok büyük. Özellikle buranyn alt yapysy çevre düzenlemesi ve yollarynyn asfaltlanmasy konusunda bizlerden deste?ini hiç eksik etmesi. Kendisine ne kadar te?ekkür etsek azdyr" dedi.

Yapylan açyly? konu?malaryn ardyndan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakany Fikri I?yk ve protokol üyeleri Gaziantep Oto Center Sitesi’nin açyly?yny gerçekle?tirdi. Açyly? töreninin ardyndan Bakan I?yk ve protokol üyeleri esnaflarla birlikte Oto Center Sitesi’ni gezdi. ?ehitkamil Belediye Ba?kany Rydvan Fadylo?lu, gezi syrasynda Oto Center Sitesi hakkynda Bakan I?yk’a bilgiler sundu.  Oto Center Sitesi’ni gezen Bakan I?yk, daha sonra alandan ayryldy.